MEDLEMSBETINGELSER

1. Medlemskap er basert på opprettelse av autotrekk med repeterende kortbetaling den 1. hver måned. Vi kan tilby medlemskap med og uten bindingstid.

2. Fort Gjort Trening har 15 års aldersgrense, og du kan bli bedt om og vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 15 år, avsluttes medlemskapet umiddelbart, og innbetalt start- og treningsavgift vil ikke bli refundert.

3. Er ikke annet spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding betaler du for det resterende av inneværende måned pluss måneden etter og gebyr for medlemskort/adgangsbrikke på kr. 299,-. Vi trekker en årlig administrasjonskostnad på 199,-

4. Vi forbeholder oss retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemskapspriser 1 gang pr. år tilsvarende økningen i konsumprisindeksen Prisjusteringer utover dette vil bli varslet forutgående med en måned. All form for prisjustering kan tidligst skje etter endt bindingstid.

5. Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato vil kravet bli oversendt 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler i henhold til inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Ved mislighold av betaling kan vi sperre adgang til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel vil gjenværende kontraktsverdi i sin helhet forfalle til betaling.

7. Oppsigelse av medlemskap skal skje ved e-post. Ved utmelding får man kvittering med dato for siste trekk og treningsdato. Ved e-post må medlemmet kontakte FortGjort Trening hvis ikke kvittering er mottatt innen 10 dager. Dersom du f.eks. melder deg ut i januar, vil medlemskapet gå ut februar med siste trekk på din konto 1. februar. Alle oppsigelser gjelder fra den 1 påfølgende måned, og man betaler da siste trekk i oppsigelsesmåneden.

8. Frys av medlemskap koster kr 99,- per måned, og må registreres måneden før ønsket fryseperiode starter. Du kan fryse så mange måneder du ønsker. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes mens det er fryst. Send inn frysesøknad via min side.

9. Medlemmet kan stoppe medlemskapet dersom ett av følgende inntreffer: Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene, graviditet og utstasjonering i jobb, militærtjeneste eller studier som er dokumentert. Frys må søkes innen 1. i den måneden det gjelder. Søknaden sendes på e-post. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned. Betaling kan avvike fra frysperioden, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra FGT. Ved oppsigelse under fryseperioden bortfaller ikke din oppsigelsesmåned/periode.

10. FortGjort Trening :
– Foretar adgangskontroll ved at medlemmet registrerer seg ved hjelp av medlemskort .
– Kan med rimelig varsel holde stengt eller redusere betjent resepsjon i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og offentlige fridager.
– Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
– Fastsetter de regler som gjelder i senteret, medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir .
– Har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til tredjepart. – Vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer.
– All kundedata og personlig informasjon blir behandlet i henhold til Norsk Lov.

11. Medlemmet:
– Plikter å endre personopplysninger ved flytting, endring av navn eller mobil nr.
– Må ved endring av bankkonto, besørge at banken trekker månedlig avtalegiro beløp.
– Står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved deltakelse i aktivitetene på senteret.
– Er innforstått med at medlemskapet er personlig og ikke kan benyttes av eller overdras til en annen person. Ved brudd på disse reglene vil medlemmet få en advarsel og bli belastet med et gebyr.(500,-)
– Kortet kan ikke benyttes til å slippe inn andre enn deg selv. Brudd på dette vil føre til bortvisning. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.
– Du er ansvarlig for alle passeringer foretatt med ditt adgangskort. Dersom noen skaffer seg adgang til senteret ved hjelp av ditt kort, går inn på din passering el., ring alarmtelefonen. Eller kontakt oss i åpningstiden. – Dersom du mister adgangskortet skal du gi beskjed umiddelbart slik at kortet kan sperres.

– Sentrene skal uoppfordret forlates ved stengetid. Dersom du oppholder deg i senteret etter stengetid vil alarm bli utløst og vekter tilkalt. Ved en slik utrykning vil du bli belastet med et gebyr på kr 1.200.- for dekning av FortGjort Trening sine  kostnader.
– Er selv ansvarlig for egne eiendeler og verdisaker – Som medlem tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre.
– Medvirkning til dopingforbrytelse, eller til bruk av dopingmiddel, er straffbart og vil kunne føre til politianmeldelse.
Takk for at du ble medlem og lykke til med treningen !

BLI MEDLEM